Pokyny vedoucím
UŠO > Královéhradecký kraj sever > Pokyny vedoucím
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE A POKYNY LIGOVÝM TÝMŮM

29.8.2023 10:27 | Vylíčil Ondřej | Přečteno: 1496×

Hrací systém, postupový a sestupový řád, odměny, způsob nahlašování ligových i pohárových výsledků, postup při překládání termínů utkání a další užitečné informace, instrukce a pokyny k nové sezóně.

I KDYŽ JSOU NÁSLEDUJÍCÍ ODSTAVCE POMĚRNĚ OBSÁHLÉ DOPORUČUJI JE NEPODCENIT A POZORNĚ PROSTUDOVAT !!!

ČERSTVÉ NOVINKY JSOU VYZNAČENY ČERVENÝM PÍSMEM

První zářijový víkend odstartuje v naší oblasti (Královéhradecký kraj sever) 28. ročník Hlavní ligové soutěže (HLS) a později i Ligového poháru (LPU). Rozlosování je k dispozici v sekci Ligové soutěže resp. Ligový pohár.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Hrací systém Hlavní ligové soutěže
Postupový a sestupový řád Hlavní ligové soutěže
Odměny za umístění a vyčíslení příspěvků na cestovné
Kompletní informace k Ligovému poháru

OSTATNÍ PRAVIDLA, INSTRUKCE A POKYNY

Povinnost nahlašování LIGOVÝCH výsledků

Výsledky hlásí domácí družstvo zadáním kompletního zápisu z utkání do výsledkové brány a to do 24 hodin po odehrání utkání. Do formuláře zápisu z utkání je možné zapisovat v průběhu utkání = není zapotřebí používat papírový tiskopis, který se po utkání musí do výsledkové brány přepisovat.
V případě, že kompletní zápis nebude v uvedeném časovém intervalu a uvedeným způsobem zadán, dojde k udělení technické kontumace domácích (0 bodů, skóre 0:18). Pokud ani v následujících 2 dnech od jejího udělení nebude zápis doplněn nabude tato technická kontumace platnosti.
Hostující tým má na kontrolu či připomínkování soupeřem zadaného utkání (zápisu) max. 5 dní po termínu daného utkání. V případě, že kontrolu neprovede, stává se výsledek (zápis) platným.
Upozornění pro zadávající! Pro zadání výsledku, respektive zápisu z utkání prostřednictvím výsledkové brány, musí být zadávající členem družstva potažmo klubu, kterého se výsledek/zápis týká. Dále musí být na portále sipky.org zaregistrovaný a samozřejmě ve chvíli zadávání i přihlášený. Jinak možnost pro zadání výsledku/zápisu není aktivní. Registraci i přihlášení lze učinit přímo na těchto stránkách prostřednictvím nabídky v pravém horním rohu (Přihlášení na web).

Povinnost nahlašování POHÁROVÝCH výsledků

Výsledky hlásí domácí družstvo zasláním zprávy s celkovým skórem na telefon 603104220 nebo e-mail kralovehradeckykrajsever@sipky.org a to do 10:00 hodin následující den po termínu utkání. Zápis z utkání do výsledkové brány nezadává a ani jeho kopii nezasílá na sekretariát. Oba týmy (domácí i hostující) jsou si je ale povinny do konce sezóny (30. června) archivovat.
V případě, že si domácí tým nesplní tuto nahlašovací povinnost je mu udělena technická kontumace (skóre 0:21) a pokud do následujících 2 dnů od jejího udělení výsledek nenahlásí nabude tato technická kontumace platnosti.

Disciplinární tresty

Sankce, prohřešky, přestupky a tresty (jednotlivců i týmů) budou po celou sezónu evidovány na listině disciplinárních trestů. O udělení případných "drobnějších" sankcí bude vždy vyrozuměn emailovou zprávou vedoucí potrestaného družstva. V případě vážnějších proviněních budou stejným způsobem informováni i předsedové.

Zápis z utkání Hlavní ligové soutěže

K dispozici jsou dva druhy zápisů z ligového utkání. Jeden je určen týmům hrajícím v soutěži hru 501, druhý pak týmům hrajícím 301. Oba jsou téměř shodné. Liší se jen v políčkách týkajících se podrobné statistiky (evidence zavření v určitém kole). Tiskopisy zápisů jsou k dispozici v sekci Formuláře a tiskopisy nebo je možné využít zadávaní online v průběhu utkání prostřednictvím výsledkové brány.

Vedení podrobné statistiky hráčů v ligovém utkání

Tzv. křížkování náhozů hráčů (křížkuje se pouze v utkáních jednotlivců!) není povinné, avšak je třeba pamatovat na to, že právě i náhozy jsou zahrnovány do výsledného koeficientu hráče. Vést evidenci náhozů se proto doporučuje, protože v opačném případě výrazně znevýhodňujete své hráče.
Z každé ligové skupiny totiž obdrží 10 hráčů s nejlepším koeficientem (v případě základní části Extraligy a D ligy 20 hráčů) odměnu = konzumačku na útratu na Párty šipkařů. Všichni si zároveň zajistí nominaci do turnajů nejlepších hráčů jednotlivých lig (Král ligy), které budou součástí programu právě zmiňované závěrečné ligové víkendovky - Párty šipkařů. Vítězové těchto královských turnajů obdrží originální pamětní prsteny s vyrytým vlastním jménem a textem "Král ligy".

Utkání na dvou terčích

Utkání se odehrávají obvykle na 1 šipkovém přístroji. Pokud je v provozovně umístěno více přístrojů, zápasy mohou probíhat na 2 přístrojích současně (musí být umístěny v jedné místnosti), pokud tak před zápasem rozhodne domácí kapitán a učiní o tom poznámku v zápise z utkání.
Všechna utkání Extraligy sever, kde mezi hracími místy jejich aktérů je vzdálenost větší nebo rovna 40 km (viz tabulka příspěvků na cestovné na této stránce), se odehrávají na 2 terčích. V případech, kdy k této situaci dojde, je minimálně jeden z aktérů dotčeného utkání povinen na tuto skutečnost upozornit písemnou formou krajský sekretariát a to v rozmezí 7 až 14 dní před termínem daného utkání. Pokud se tak nestane může být utkání odehráno na 1 terči.
Na 2 terčích se dále odehrávají všechna utkání finálové části Extraligy o titul.

Povinný přechod na dva terče v průběhu utkání

Pokud se na hracím místě hrají 2 utkání ve stejný den, mezi nimiž je časový rozdíl do 4 hodin, a zároveň jsou v místě umístěny 2 funkční přístroje, pak v případě, že v prvním hraném utkání není za 2,5 hodiny od oficiálního času jeho zahájení odehráno 10 dílčích zápasů, utkání pokračuje počínaje 11. zápasem povinně na 2 terčích.

Rozdíly v termínech utkání

Před každým zápasem pečlivě prostudujte hrací den a čas soupeře. Ne všechna družstva hrají v neděli od 14:00 hodin!

Postup při překládání utkání

Existují případy, kdy je zapotřebí přeložit termín utkání. Se změnou termínu musí souhlasit obě družstva, proto kontaktujte nejprve svého soupeře. V případě, že dojde k dohodě, pak OBA aktéři nové datum / čas zapíší do změnového elektronického formuláře viz sekce Formuláře a tiskopisy. Pokud k dohodě nedojde, anebo změnu nenahlásí oba aktéři, platí původní termín dle rozlosování (výjimku může učinit sekretář pouze ve výjimečných a odůvodnitelných případech). Upozornění: pravidla dovolují utkání pouze předehrát a ve výjimečných případech dohrát - proto je vhodné problémy s termíny řešit s dostatečným předstihem.
Všechny týmy mají s ohledem na regulérnost právo odehrát poslední ligové kolo základní či finálové části ve stejný hrací den a čas a to i přesto, že rozlosování toto může stanovovat jinak. Pro posouzení a určení "stejného" hracího dne a času je rozhodující řádný termín posledního utkání posledního kola dané skupiny. Tzn., že v případě, kdy se např. jedno utkání posledního kola skupiny má odehrát dle řádného rozpisu v neděli od 18:00 (ostatní od 14:00), pak každý tým skupiny může uplatnit právo na posun svého utkání také na 18:00. Pro uplatnění tohoto svého práva jsou stanoveny 2 termíny. V případě, že s posunem bude souhlasit i soupeř, pak stačí splnit oznamovací povinnost nejpozději 3 dny před původně stanoveným termínem utkání. Tým může požádat o posun utkání i bez souhlasu soupeře. V tomto případě je ovšem povinen uplatnit svůj požadavek na jednotnou dohrávku svého utkání posledního kola písemně a nejméně 30 dnů před původním řádným termínem utkání. Tato lhůta je nezbytná proto, aby tým soupeře byl informován v dostatečném předstihu a mohl se tak na změnu termínu připravit, aby důraz na regulérnost na straně jedné nebyla poškozujícím faktorem na straně druhé. Jestliže tohoto svého práva tým nevyužije v daném termínu, resp. se následně nedohodne na posunu se svým soupeřem, pak platí původní rozpis.
Jinak samozřejmě i nadále platí, že poslední 2 kola soutěže (týká se základní i finálové části) nesmí být dohrávána po "hraničním termínu" pro dané ligové kolo stanoveném sekretariátem (výjimku může učinit sekretář pouze ve výjimečných a odůvodnitelných případech). Zároveň platí, že odložená utkání z předchozích kol musí být dohrána do termínu předposledního kola dané ligové skupiny (předehrávky posledních 2 kol možné jsou).

Pravidlo "Vyšší princip"

V případě, že se termín utkání (ligového či pohárového) bude překrývat s jakoukoliv krajskou soutěží (např. Master, Double Open) nebo celorepublikovou akcí UŠO (např. Republiková Grand Prix, Mistrovství ČR) mají tyto před ligovým/pohárovým zápasem přednost. Znamená to, že pokud se jediný hráč z obou aktérů daného utkání akce zúčastní, pak má jeho družstvo stoprocentní nárok na odklad. O ten je nutné zažádat na krajském sekretariátu nejméně 7 dní před termínem utkání.

Soupisky, členské základny, kontakty, ...

Překontrolujte řádně soupisku vašeho týmu (zda-li nechybí někdo z hráčů), včetně kontaktních údajů hracího místa a vedoucího (postup: v sekci "Ligové soutěže" klikněte na "Profily klubů a družstev", poté v seznamu vyhledejte své družstvo a klikněte na jeho název). V případě nesrovnalostí ihned zkontaktujte krajský sekretariát (upozornění: oficiální soupisky včetně fotografií hráčů se zobrazují pouze přihlášeným uživatelům). 
Soupisky družstev (nikoli klubové členské seznamy) uveřejněné na webu mají platnost originálů. Slouží tedy nejen pro kontrolu, ale lze se s nimi prokazovat při utkáních (a to i elektronickým způsobem = otevřením soupisky např. v mobilním telefonu). Nastoupit do utkání může pouze hráč uvedený na soupisce družstva. Na ni jsou pouze ti, kteří mají uhrazený členský příspěvek hráče, fotografii v databázi a udělený souhlas se zpracováním osobních údajů (platnost všech náležitostí lze prověřit jednoduše v sekci "Profily hráčů" na portále turnaje.org).

Systém zápasů dvojic (platí i pro prodloužení)

Především pro nové týmy popis systému zápasů dvojic (9. a 10. dílčího utkání HLS)
Nasazení a rozhoz na střed: kapitáni obou týmů před prvním utkáním dvojic (tj. dílčí utkání č. 9) určí a zapíší 4 hráče, kteří nastoupí do tohoto utkání dvojic a zároveň určí hráče z této čtveřice, který provede rozhoz na střed. V případě, že rozhoz neurčil vítěze, pokračují další hráči daných čtveřic ve střídavě obráceném pořadí až do rozhodnutí. Vítěz rozhozu určuje, který tým zahajuje liché legy, a který sudé legy. Lichým legem se rozumí leg, ve kterém nastupují dvojice uvedené v zápisu jako první, a případně rozhodující třetí leg. Sudým legem je leg, ve kterém nastupují dvojice uvedené v zápisu z utkání jako druhé. Stejným způsobem postupují kapitáni také při druhém utkání dvojic (tj. dílčí utkání č. 10).
Hrací systém: nasazené dvojice nastupují k utkání dle rozpisu. Pořadí hráčů ve dvojici se může v každém novém legu lišit (pořadí hráčů ve dvojici dle zápisu není závazné). Ovšem během jednoho legu jej po jeho rozehrání nelze jakkoliv měnit. Každá dvojice hraje pouze na 1 vítězný leg. Při výhře obou párů jednoho týmu vyhrává tento celé utkání 2:0. Vyhraje-li z každého týmu jen jedna dvojice, je stav 1:1 a o rozhodující leg se utkají vítězové úvodních legů. Vítěz tohoto legu získává pro svůj tým rozhodující leg a jeho tým tak celkově vítězí 2:1 resp. 1:2.
Doplnění: do zápasů dvojic i prodloužení nastupují hráči výhradně dle rozhodnutí kapitána. Ten může sestavit páry nejen z hráčů základní sestavy, ale i z náhradníků, aniž by toto bylo považováno za střídání. Utkání dvojic a prodloužení tak není omezeno žádným předem daným rozpisem. POZOR ale na složení dvojic, které se v 9. a 10. zápase nesmí opakovat!!!

Přestupní termíny

Přestupy hráčů mezi jednotlivými týmy našeho kraje jsou možné pouze v přestupních termínech. I nadále jsou stanoveny dva: letní = 1. 6. - 31. 8. (přestup nabývá účinnosti dnem zaplacení správního poplatku, který musí být na účet připsán nejpozději 31. 8.) a zimní = 1. 12. - 15. 1. (přestup nabývá účinnosti 16. 1.).

Dresy v nejvyšší krajské soutěži (Extralize)

Extraligová družstva jsou od pradávna povinna nastupovat v ligových utkáních v jednotném týmovém dresu. Po zkušenostech z minulých sezón, kdy bohužel nezafungoval apel směrem k vedení extraligových týmů na dodržování pravidla o dres kódu, přistoupí sekretariát od sezóny následující k namátkovým kontrolám dodržování tohoto ustanovení celostátních pravidel. Kontroly budou probíhat elektronickým způsobem = vyzvaný tým bude muset z konkrétního utkání doložit/dodat na sekretariát hromadnou fotografii přítomných hráčů. Případné porušení tohoto pravidla bude postihováno dle pravidel = finančními sankcemi.
Výklad spojení "týmový dres" = triko, polokošile nebo košile (nikoli tílko) s názvem družstva / klubu či logem na přední nebo zadní části oděvu, vhodná je jednotnost barevného provedení.

Kreditování při utkáních

S ohledem na změny v nastavení přístrojů společnosti Willcap (viz tento článek) se doporučuje vybavit se na každé utkání padesátikorunovými mincemi. V opačném případě se totiž ligové utkání výrazně prodraží. Upozornění: některé terče mají z výroby nastaveno, že po určité době (zpravidla 20 minut) nečinnosti / nehraní se vhozené kredity vymažou. Bohužel toto nelze deaktivovat, proto dejte pozor a raději vhazujte mince jen když je potřeba a především těsně před zahájením hry, popřípadě automat vypněte. Pokud i v tomto případě dojde k výmazu vhozených kreditů, pak jde o chybu, o které informujte servisního technika Willcapu na telefonu 603507536.

Váha šipkového náčiní

Možná ne každý ví, že i šipkový sport má stanoveny normy pro své vrhačské náčiní. V softových soutěžích je mimo jiného limit pro váhu šipky, která je v pravidlech od prvopočátku stanovena na maximálně 20g na kus.
Vzhledem k tomu, že výrobci náčiní "zapřemýšleli", a spustili výrobu tzv. závažíček, která se na českém trhu velmi rychle zabydlela, je čas začít toto pravidlo oprašovat. Protože použití těžších šipek logicky podstatně rychleji poškozuje terčovnice přístrojů, které využívají další hráči a i v jejich zájmu je nepoškozený terč.
A co vlastně hrozí za postih při zjištění, že pro hru používáte šipky mimo stanovenou maximální váhu? Krom finanční pokuty až 10.000 Kč, a náhrady způsobené škody, to může být i zastavení závodní činnosti!

Důležité základní pravidlo

Odehrání soutěžního utkání na neschváleném šipkovém přístroji (schvaluje krajský sekretariát) je považováno za hrubé porušení pravidel, které může vést až k vyloučení družstva ze soutěží.

© 2005-2024 Unie šipkových organizací | Designed by © 2014 Petr Gondek | Developed by © 2005-2024 Ing. Martin Lenz
Webmaster | Data dodává systém Leguan © 2002-2024 | Poslední synchronizace: 16.4.2024 22:06
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement

Vytištěno z © 2005-2024 Unie šipkových organizací dne 16.4.2024 22:14:30
Provoz & Upgrade Insion.cz WebDevelopement